Copyright Signmac Creative Solutions 2020
Algemene Voorwaarden - Signmac, al 25 jaar de mooiste lichtreclames en logo's.
598
page-template-default,page,page-id-598,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1  Onderhavig verkoops- en aannemingsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoop- of bestellingsvoorwaarden van de klant.
2  Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de opdrachtgever of prijswijzigingen van de onderaannemers.
3  De klant die een opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgever en bij uitsluiting van de uitvoerder alle verantwoordelijkheid tegenover derden.
4  Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen en modellen, enz…, zijn al de door ons ontworpen modellen, schetsen, foto’s, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, onze uitsluitende eigendom. Ze mogen niet nagemaakt noch nagedrukt worden. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst niet het recht het als eigendom te beschouwen.
5  Iedere klacht zal door ons grondig onderzocht worden. Daartoe dienen de klachten ons binnen de acht dagen na levering der diensten of goederen schriftelijk te worden overgemaakt.
6  Daar de leveringstermijn door daden van derden (opdrachtgever, onderaannemer) en gevallen van overmacht kunnen beïnvloed zijn, worden zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
7  De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de klant bij het inleveren van documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven. Eventuele bij bestelling vermelde termijnen, lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt.
8  Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de klant voor onbepaalde tijd wordt stopgezet, en dit extra kosten zou teweegbrengen vallen deze ten laste van de klant.
9  Indien de opdracht door de klant wordt stopgezet zal deze een vergoeding moeten betalen. Deze bedraagt minimum 50% van het totale bedrag van de bestelling, met een maximum van de gemaakte kosten.
10  Behoudens voorafgaande overeenkomst zijn wij niet gehouden ontwerpen, tekeningen, foto’s, filmen, enz… te bewaren. Overdracht van ontwerpen worden verrekend.
11  Mondeling medegedeelde verbetering wordt, ingeval van betwisting, slechts erkent wanneer zij schriftelijk bevestigd is geweest. Bestellingen worden nooit mondeling aanvaard en alvorens het productieproces aanvangt, dient het voor- opgestelde voorschot contant of via overschrijving betaald te zijn.
12  De door ons gemaakte offertes alsmede inlichtingen met betrekking tot de diensten en/of goederen en leveringstermijnen verplichten Signmac niet. De offertes kunnen ten alle tijden gewijzigd of ongedaan gemaakt worden
13 Levering wordt geacht te geschieden ten huize van onze vestiging. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. De goederen reizen voor het risico van deze laatste.

14 Geleverde goederen blijven steeds onze eigendom tot het ogenblik van de volledige betaling conform het order. Het risico dat deze goederen inhouden evenals elke aansprakelijkheid tegenover derden zal echter reeds op de klant over- gaan op ogenblik van de levering. Elke gedeeltelijke levering blijft toegekend ten titel van gebruik van de goederen

15 In gevallen waar onze verantwoordelijkheid kan worden weerhouden, zal deze beperkt blijven tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de opdracht. Verder wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. Onze verantwoordelijkheid is eveneens uitgesloten voor de schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of gekochte koopwaar. Gebreke in de materialen die voor ons verborgen waren, zullen onze verantwoordelijkheid niet in gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade veroorzaken
16 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk overeengekomen beding, is onze factuur betaalbaar contant ter onze vestiging op de overeengekomen vervaldag, zijnde behoudens andersluidend beding van één maand na de faktuurdatum. Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen a ratio van 12% per jaar. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en conform art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Naast de verwijlintresten, worden bij gebreke van contante betaling of van betaling op de vervaldag de factuurbedragen van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 10% met een minimum van 120 Euro, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoeding.
17 In geval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen, behouden wij het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in ons bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen, volgende bestellingen dienen opnieuw contant afgerekend te worden, tenzij door ons toegestaan.
18 Het afsluiten van een contractuele maandelijkse verbintenis Fixed-Fee, verplicht de klant telkens op dag 1 van elke maand het afgesproken bedrag, te storten. Dit contract kan, maar alleen in overleg met het management van Signmac, na zes maanden aangepast worden, doch niet stopgezet. Het stopzetten van het contract kan na twaalf maanden en kan dan zonder bijkomende kosten. Bij voortijdig stopzetten van de fixed-Fee dienen alle resteren maanden binnen deze twaalf maanden onmiddellijk betaald te worden met een korting van 2%. De resterende uren worden ingevuld met grafisch werk, zonder materialen en/of aankopen. Met het betalen van één der fixed-Fees verklaart de klant zich akkoord tot de contractuele verbintenis welke deze met zich meebrengt.
19 Alle betwistingen m.b.t. de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomsten van Signmac en haar klanten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de E.U. overeenkomstig art. 23 EEX-verordening nr. 44/2001